Algemene voorwaarden

Mevrouw S.J.F. Oerlemans handelend onder de naam van Sabine Oerlemans is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76779378 en is gevestigd aan Scholenhof 9, 6511 SG te Nijmegen.

Artikel 1 Begrippen
1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door Sabine Oerlemans.
3. Diensten: Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Sabine Oerlemans voor of ten behoeve van de Opdrachtgever heeft verricht. De diensten die Sabine aanbiedt zijn onlinecursussen, hypnose en coaching.
4. Sabine Oerlemans: de dienstverlener die Diensten aan Opdrachtgever aanbiedt.
5. Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die Sabine Oerlemans heeft aangesteld, projecten aan Sabine Oerlemans heeft verleend voor Diensten die door Sabine Oerlemans worden uitgevoerd, of waaraan Sabine Oerlemans een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.
6. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en Sabine Oerlemans, alsmede voorstellen van Sabine Oerlemans voor Diensten die door Sabine Oerlemans aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Sabine Oerlemans waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.
7. Hypnose sessie: Dit betreft een individuele afspraak met een hypnocoach van Sabine Oerlemans, waarbij de Wederpartij een specifieke doelstelling formuleert om tijdens de sessie aan te werken.
8. Groepshypnose sessies: Dit betreft sessies waarbij een hypnocoach van Sabine Oerlemans met een groep werkt aan een specifieke doelstelling.
9. Sessieovereenkomst: gesloten (behandel) Overeenkomst tussen de zorgaanbieder en de cliënt. Zie artikel 9.
10. Wkkgz: Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg

Artikel 2 Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Sabine Oerlemans, elke Overeenkomst tussen Sabine Oerlemans en Opdrachtgever en op elke dienst die door Sabine Oerlemans wordt aangeboden.
2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Sabine Oerlemans aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.
3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met Sabine Oerlemans is overeengekomen.
4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.
5. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten.
6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.

9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.
10. In het geval Sabine Oerlemans niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.

Artikel 3 Het Aanbod
1. Alle door Sabine Oerlemans gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
2. Sabine Oerlemans is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Sabine Oerlemans het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor Sabine Oerlemans gegronde reden te weigeren.
3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele afbeeldingen en/of specifieke gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst. Geringe, in de branche toelaatbare afwijkingen zijn toelaatbaar en leveren geen grond voor het opzeggen van de Overeenkomst.
4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
5. Oplevertijden in het aanbod van Sabine Oerlemans zijn in beginsel indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4 Totstandkoming van de Overeenkomst
1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst van Sabine Oerlemans heeft aanvaard door daar expliciet en ondubbelzinnig mondeling en/of schriftelijk akkoord op te geven. Onder schriftelijk wordt tevens per e-mail verstaan. 2. Sabine Oerlemans heeft het recht om de Overeenkomst te herroepen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding.
3. Sabine Oerlemans is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
4. Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Opdrachtgever.
5. Elke Overeenkomst die met Sabine Oerlemans wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan Sabine Oerlemans wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met Sabine Oerlemans is verbonden.
6. Opdrachtgever heeft gedurende de wettelijke termijn van 14 dagen recht op herroeping, tenzij Sabine Oerlemans met toestemming van Opdrachtgever reeds aanvang heeft gemaakt met de dienstverlening. Opdrachtgever ziet door middel van deze toestemming af van haar herroepingsrecht.
7. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
8. Opdrachtgever kan tot 48 uur voor de individuele hypnose sessie kosteloos annuleren, hetzij via telefoon, dan wel door het zenden van een schriftelijke annulering c.q. E-mail welke uiterlijk 1 dag

voor de afspraak ontvangen moet zijn bij Sabine Oerlemans. Sabine Oerlemans kan bij latere annulering of het niet nakomen van de afspraak de volledige kosten van de hypnose sessie in rekening brengen.

Artikel 5 Duur van de Overeenkomst
1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd. De duur van de opdracht is mede afhankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de kwaliteit en de tijdige aanlevering van de informatie die Sabine Oerlemans van Opdrachtgever verkrijgt.
2. Zowel Opdrachtgever als Sabine Oerlemans kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.
3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet voor zover Sabine Oerlemans ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
4. Zowel Opdrachtgever als Sabine Oerlemans kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Sabine Oerlemans nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

Artikel 6 Uitvoering van de dienstverlening
1. Sabine Oerlemans zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. Sabine Oerlemans staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.
2. De Overeenkomst op basis waarvan Sabine Oerlemans de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.
3. Bij de uitvoering van de Diensten is Sabine Oerlemans niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor Sabine Oerlemans, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.
4. Sabine Oerlemans is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.
5. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is Sabine Oerlemans aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door Sabine Oerlemans of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, sprake is van vertraging heeft Sabine Oerlemans recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 7 Verplichtingen Opdrachtgever

1. Opdrachtgever is verplicht alle door Sabine Oerlemans verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Sabine Oerlemans niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.

2. Sabine Oerlemans is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is Sabine Oerlemans verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door Sabine Oerlemans voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.
3. Sabine Oerlemans kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is Sabine Oerlemans gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan Sabine Oerlemans.
4. De Opdrachtgever is verplicht om voor het starten van een hypnose sessie de introductievideo te bekijken. Daardoor is zij op de hoogte van de werking van hypnose en van het feit dat zij volledig bewust haar eigen keuzes kan blijven maken in hypnose.

Artikel 8 Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen
1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Sabine Oerlemans is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.

Artikel 9 Prijzen en betaling
1. Alle prijzen zijn in beginsel inclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.
2. Sabine Oerlemans voert haar dienstverlening uit tegen de overeengekomen prijs.
3. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door Sabine Oerlemans ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
4. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.
5. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
6. Sabine Oerlemans is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatie tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.
7. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn van 14 dagen na factuurdatum te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Sabine Oerlemans.
8. Wanneer er wordt gekozen voor een termijnbetaling, gaat Opdrachtgever akkoord met een automatische incasso en wordt er gezorgd voor voldoende middelen om de incasso te laten uitvoeren.
9. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 10 Incassobeleid
1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim.
2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Sabine Oerlemans zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
3. Indien Sabine Oerlemans meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 11 Privacy, gegevensverwerking en beveiliging
1. Sabine Oerlemans gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Sabine Oerlemans de betrokkene hierover informeren.
2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Sabine Oerlemans verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Sabine Oerlemans tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
3. Indien Sabine Oerlemans op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 12 Geheimhouding, dossierbeheer en inzagerecht
1. Sabine Oerlemans zal alle informatie betreffende de Wederpartij die zij verkrijgt bij de uitvoering van haar diensten vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, behoudens voor zover zorgaanbieder daartoe verplicht is of de zorgaanbieder toestemming heeft verkregen.
2. Sabine Oerlemans zal een geheimhoudingsplicht opleggen aan haar medewerkers en eventuele bij de uitvoering van diensten ingeschakelde derden.
3. De zorgaanbieder zal rapportages over behandeling/behandeltrajecten op aanvraag van de Wederpartij verstrekking met inachtneming van de AVG.

Artikel 13 Opschorting en ontbinding
1. Sabine Oerlemans heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor Sabine Oerlemans gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.
2. Sabine Oerlemans is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.
3. Sabine Oerlemans is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.
4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever verplicht om

Sabine Oerlemans te vergoeden voor elk financieel verlies dat Sabine Oerlemans lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Opdrachtgever.

Artikel 14 Overmacht
1. Sabine Oerlemans is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.
2. Onder overmacht aan de zijde van Sabine Oerlemans wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Sabine Oerlemans, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever of diens derden aan Sabine Oerlemans zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van (werknemers van) Sabine Oerlemans of door haar ingeschakelde adviseurs en (vii) overige situaties die naar het oordeel van Sabine Oerlemans buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Opdrachtgever worden betaald. Sabine Oerlemans is niet verplicht om Opdrachtgever te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

Artikel 15 Beperking van aansprakelijkheid
1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van Sabine Oerlemans alleen geacht te bestaan indien Sabine Oerlemans dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.
2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Sabine Oerlemans, is Sabine Oerlemans uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever Sabine Oerlemans binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en Sabine Oerlemans deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat Sabine Oerlemans in staat is om adequaat te reageren.
3. Indien het verrichten van Diensten door Sabine Oerlemans leidt tot aansprakelijkheid van Sabine Oerlemans, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens Sabine Oerlemans. De aansprakelijkheid van Sabine Oerlemans is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag dat door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per gebeurtenis per jaar. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.
4. Sabine Oerlemans sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. Sabine Oerlemans is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.
5. Opdrachtgever vrijwaart Sabine Oerlemans voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door Sabine Oerlemans geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van Sabine Oerlemans.
6. Enige door Sabine Oerlemans opgeleverde adviezen, op basis van door Opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van Sabine Oerlemans.
7. Indien door of namens Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld, is Sabine Oerlemans nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde

alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde in Sabine Oerlemans haar eigen advies.
8. Sabine Oerlemans staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Sabine Oerlemans verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
9. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Sabine Oerlemans vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Sabine Oerlemans binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van Sabine Oerlemans.
7. De inhoud van het opgeleverde advies van Sabine Oerlemans is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van Sabine Oerlemans opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van

Opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van Sabine Oerlemans. Sabine Oerlemans is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.

Artikel 16 Geheimhouding
1. Sabine Oerlemans en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Opdrachtgever aan Sabine Oerlemans bekend gemaakt is en/of op andere wijze door Sabine Oerlemans is verkregen.
2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op door Sabine Oerlemans opgestelde adviezen, rapportages, ontwerpen, werkwijze en/of verslaglegging aangaande de opdracht van Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met medewerkers die niet bevoegd zijn hiervan kennis te nemen en met (onbevoegde) derden.

Voorts betracht Sabine Oerlemans steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle persoons- en bedrijfsgevoelige informatie door Opdrachtgever verstrekt.

3. Indien Sabine Oerlemans op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en Sabine Oerlemans zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Sabine Oerlemans niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.

4. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door Sabine Oerlemans aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van Sabine Oerlemans vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Opdrachtgever zal Sabine Oerlemans vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van Sabine Oerlemans is verspreid.

5. De geheimhoudingsverplichting leggen Sabine Oerlemans en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

Artikel 17 Intellectuele Eigendomsrechten
1. Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van Sabine Oerlemans waaronder in ieder

geval begrepen, maar niet beperkt tot alle rapportages en adviezen berusten uitsluitend bij Sabine Oerlemans en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

2. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken en programmatuur waarop de intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van Sabine Oerlemans rusten te openbaren en/of te

vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Sabine Oerlemans. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door Sabine Oerlemans opgeleverde zaken, dient Sabine Oerlemans expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.

3. Het is Opdrachtgever verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van Sabine Oerlemans rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.

4. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten voordoet.

Artikel 18 Vrijwaring en juistheid van informatie
1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan Sabine Oerlemans verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan Sabine Oerlemans zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.
2. Opdrachtgever vrijwaart Sabine Oerlemans van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.
3. Opdrachtgever vrijwaart Sabine Oerlemans voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Opdrachtgever jegens derde(n).
4. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Sabine Oerlemans verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 19 Klachten
1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service van Sabine Oerlemans of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via inof@sabineoerlemans.nl met als onderwerp “Klacht”.
2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Sabine Oerlemans de klacht in behandeling kunnen nemen.
3. Sabine Oerlemans zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.
5. Sabine Oerlemans is aangesloten bij het CAT Collectief. Door deze inschrijving conformeert Sabine Oerlemans zich automatisch aan de klacht- en tuchtrechtregeling van het GAT collectief welke gelieerd is aan het CAT Collectief.
8. Indien Opdrachtgever volledig of gedeeltelijk niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan zal Sabine Oerlemans de klacht van Opdrachtgever niet in behandeling nemen. Pas wanneer Sabine Oerlemans de betaling heeft ontvangen zal de klacht in behandeling worden genomen.

Artikel 20 Toepasselijk recht
1. Op de rechtsverhouding tussen Sabine Oerlemans en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
2. Sabine Oerlemans heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.

3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Sabine Oerlemans en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Gelderland, locatie Nijmegen tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

Artikel 21 Wijziging algemene voorwaarden
1. Sabine Oerlemans heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten. Sabine Oerlemans zal de Opdrachtgever per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen.
2. De wijzigingen aan de algemene voorwaarden zullen na 30 dagen nadat de Opdrachtgever op de hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn.
3. Indien de Opdrachtgever niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de Opdrachtgever het recht om de overeenkomst te ontbinden.
4. Wanneer er een wijziging heeft plaatsgevonden, zal dit kenbaar worden gemaakt op de Algemene Voorwaarden webpagina middels een aangepaste versie datum, dan wel onder een betreffende download link.

Nijmegen, 8 juli 2020